Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Projekty europejskie w WBP w Krakowie

Wstęp deklaracji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://projektyeuropejskie.rajska.info/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Adres korespondencyjny: ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
Telefon: +48 123752202
E-mail: biblioteka@rajska.info

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
  • możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada:

  • możliwości wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
  • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
  • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.
  • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
  • wyszukiwarki indeksującej treści na stronie,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Karkosz
e-mail: dostepna@rajska.info
Telefon: 123752280

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna jest opisana w deklaracji dostępności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: https://www.rajska.info/deklaracja-dostepnosci